Postup ředitele/ředitelky MŠ při zápisu a během správního řízení týkajícího se zápisu do MŠ.

1. Ředitel/ka MŠ stanoví „ Kriteria“ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.

2. Po dohodě se zřizovatelem je stanoven termín zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.

3. Zákonní zástupci dítěte si mohou na webových stránkách školy stáhnout „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a vyplněnou ji přinést do MŠ v den zápisu. Pokud nemají možnost žádost si stáhnout, obdrží tento tiskopis v den zápisu v MŠ.

4. Při zápisu zákonný zástupce předkládá rodný list dítěte a občanský průkaz.

5. Součástí zápisu je i krátký rozhovor ředitelky se zákonnými zástupci dítěte. Rodiče jsou povinni ředitelce MŠ nezamlčovat žádná fakta týkající se zdravotního stavu dítěte. Je důležité sdělit ředitelce MŠ také informace týkající se dosavadního vývoje dítěte. Pro zajištění optimálních podmínek pro vzdělávání a individuální přístup k dětem jsou tyto informace nezbytné.

6. V den zápisu obdrží zákonní zástupci dítěte pořadové číslo a informaci, kdy mohou přijít do MŠ doplnit spis o informace, podle nich důležité pro přijetí jejich dítěte. Dále se dozví, kdy a jakou formou bude zveřejněn seznam přijatých dětí.

7. Děti jsou do MŠ přijímány podle daných kritérií, pro příští školní rok jsou kritéria v souladu ve většině benešovských mateřských školách podle věku dětí, a to od nejstaršího po nejmladší, až do naplnění kapacity MŠ.

8. Ředitel/ ka MŠ rozhodne o naplnění jednotlivých tříd v souladu se školským zákonem . Zpravidla je to počet 24. Ředitelka může rozhodnout o navýšení kapacity tříd , maximálně do počtu 28, pokud to dovoluje kapacita stanovená hygienou. Ředitelka snižuje počet dětí ve třídě, pokud je v této třídě integrováno více než jedno dítě zdravotně postižené se speciálním vzděláváním, a to na počet 19, v souladu se Školským zákonem.

9. Během rozhodovacího období, které je dlouhé 30 dní od zápisu, ředitelka stanoví volnou kapacitu MŠ a rozhoduje o přijetí dětí do naplnění této kapacity s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dětí / viz bod 7./

10. Ředitel/ka MŠ zveřejní přijaté děti pod pořadovým číslem na vývěsce MŠ nebo i na webových stránkách školy.

11. Pokud nebude dítě do MŠ z důvodu naplnění kapacity MŠ přijato, ředitel/ka MŠ vydá negativní rozhodnutí o přijetí a předá je zákonnému zástupci dítěte do vlastních rukou nebo jej zašle poštou doporučeným dopisem s dodejkou. Zákonní zástupci nepřijatého dítěte se mohou v zákonné lhůtě proti rozhodnutí odvolat. Současně ředitel/ka vytvoří seznam dětí , které se umístily takzvaně „pod čarou“ a zákonné zástupce dětí informuje, na jakém místě se jejich dítě umístilo. Tyto děti budou postupně přijímány v případě uvolnění místa ve školce. Ředitel/ka telefonicky o tomto informuje zákonného zástupce dítěte, které je pro přijetí na řadě. Přednost při přijímání během školního roku může dostat pouze dítě v posledním ročníku mateřské školy, tj.dítě pětileté nebo šestileté, pro něž bude v tomto školním roce podle školského zákona předškolní vzdělávání povinné.