INFORMACE K PŘIJETÍ ŽÁKA DO ZUŠ J. SUKA BENEŠOV
školní rok 2022-23

Co musí splnit zájemce o studium na Základní umělecké škole J. Suka Benešov
1) Podat přihlášku (vyplnit a odeslat e-přihlášku je možno na stránkách ZUŠ J. Suka Benešov: www.zusbenesov.cz nebo v kanceláři školy Benešov, Žižkova 471, dveře č. 15; na přihlášce musí být uvedeny všechny náležitosti, kromě údajů o žákovi též platný e-mail a telefonní spojení na zákonného zástupce).
2) Vykonat talentovou zkoušku (zkouškou se v podstatě rozumí zjišťování míry talentu).
Rezervace termínu talentové zkoušky hudebního oboru proběhne prostřednictvím našich webových stránek (po navolení konkrétního časového údaje). Rezervace je umístěna na pravé liště u přihlášek a spuštěna bude od 2. května 2022.
3) Doložit lékařským potvrzením, že je zdravotně způsobilý ke studiu (hudební obor – zejména hra na dechové nástroje, pěvecká hlasová výchova, taneční obor…).

Přihlášky je třeba odevzdat (odeslat) nejpozději do zahájení talentových zkoušek .

Termíny talentových (přijímacích)zkoušek
pro školní rok 2022 -23

Hudební obor:
 pondělí 30. května 2022, 13:00 – 17:00 hod., učebna č. 8 (budova ZUŠ, Benešov, Žižkova 471)
 středa 1. června 2022, 13:00 – 17:00 hod., učebna č. 8 (budova ZUŠ, Benešov, Žižkova 471)
V hudebním oboru se vyučují tyto nástroje: klavír, akordeon, zobcová a příčná flétna, klarinet, saxofon, kytara, zpěv, sborový zpěv, housle, violoncello, trubka, lesní roh, tenor, pozoun, tuba, bicí nástroje, elektronické zpracování hudby – zvuková tvorba.

Taneční obor:
 čtvrtek 2. června 2022, 13:00 – 17:00 hod., učebna č. 9 (budova ZUŠ, Benešov, Žižkova 471)
Výtvarný obor:
 pondělí 30. května 2022, 13:00 – 17:00 hod., výtvarný atelier (Benešov, Malé nám. 74 – podkroví)
 pondělí 30. května 2022, 13:00-17:00 hod., učebna č. 25 (Benešov, Táborská 458) pro obor Keramika
 středa 1. června 2022, 13:00 – 15:30 hod., učebna 26, 2. patro (Benešov, Táborská 458) pro obor Tvorba z textilních a přírodních materiálů

CHOCERADY odloučené pracoviště
 pondělí 30. května 2022, 13:00 –17:00 hod., výtvarný atelier ZUŠ, pobočka Chocerady – paní učitelka Bažantová (ZŠ Chocerady 267)

Literárně dramatický obor:
 úterý 31. května 2022, 13:00 – 17:00 hod., učebna 26, 2. patro (Benešov, Táborská 458)

Poznámka: Ve zvlášť odůvodněných případech lze vykonat dodatečnou talentovou zkoušku u všech oborů a to po telefonické domluvě v kanceláři školy telefon 317 723 006 nebo 604 233 356.

Následné informace:
• Výsledky talentových zkoušek budou oznámeny každému uchazeči, k dispozici budou též v kanceláři školy.
• Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na stránkách ZUŠ (termín zveřejnění se bude odvíjet od termínu ukončení talentových zkoušek).
• Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (zkráceně GDPR), které vstoupilo v platnost 25. května 2018, nemůžeme, mimo jiné, uvádět na webových stránkách jména uchazečů. Z toho důvodu bude každému uchazeči přidělen číselný kód. Na webových stránkách školy se v informaci o přijetí žáka použije místo jména přidělený kód.
• Vykoná-li uchazeč úspěšně talentovou zkoušku a přesto nebyl přijat, znamená to, že kapacita školy je plná a teprve pro něho hledáme místo (v září nemusí nastoupit všichni přihlášení žáci, v průběhu studia může někdo ukončit vzdělávání apod.) a žák je veden jako náhradník.
• Ve školním roce 2022-2023 se vyučuje přípravné studium 1. – 7. ročník I. stupně a 1. -4. ročník II. stupně podle Školního vzdělávacího programu (dostupný na stránkách školy v sekci „O nás“).
• Hodinová dotace v každém studijním zaměření je v průměru 3 hodiny týdně. V rámci studijního zaměření musí žák splnit učební osnovy předmětů (povinných i povinně volitelných) obsažených ve vzdělávacím programu.
• Zařazení žáků k jednotlivým učitelům bude zveřejněno na stránkách školy v přípravném týdnu školního roku 2022-2023 (do 26. srpna 2022). Rozvrh individuálních hodin si domluví žáci při zahájení školního roku (od 1. září 2022).
• Rozvrhy kolektivních předmětů budou vyvěšeny na stránkách školy v přípravném týdnu (od 25. srpna 2022).
• Uchazečům o studium hudebního oboru jsme schopni zapůjčit hudební nástroje (dechové, smyčcové, akordeony) s výjimkou klavírů do vyčerpání kapacity.
• Studijní zaměření „Hra na klavír“ má velmi omezené kapacitní možnosti; nelze zaručit přijetí všech zájemců o tento obor, i když zkoušku vykonají úspěšně.
• Zájemci o studijní zaměření „Hra na klavír“ musí mít vlastní nástroj doma (klavír, digitální piano apod. – ne keyboardy, či obyčejné klávesy).
Uchazeč, který úspěšně vykoná přijímací talentovou zkoušku a splnil všechny náležitosti, může být přijat ke studiu pouze v případě, že to umožní kapacita školy a také kapacita oboru (např. klavírního oddělení).

Do 1. ročníku základního studia přijímáme děti od 7 let (2. třída ZŠ), mladší děti (6 let) přijímáme do přípravné výchovy. Při přezkoušení zjišťujeme, jak se dítě (uchazeč) orientuje v rytmu, sluchových schopnostech (rozeznávání vyšších, či nižších tónů, intonace, zpěv), jaké má pohybové schopnosti (taneční obor), kreativita, výtvarné schopnosti apod.
Kritéria přijímacích zkoušek jsou zveřejněna na webových stránkách.