Opatření ke koronaviru – v návaznosti na vyhlášení Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu ze dne 12. 3. 2020

V návaznosti na Usnesení vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 o vyhlášení nouzového stavu, Vám sdělujeme následující aktuální informace k mimořádné situaci související s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19:

Usnesení vlády se týká osobní přítomností všech žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu. Na základní škole se týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.

Zákaz se ode dne 13. 3. 2020 nově týká:

· základních uměleckých škol;

· jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí;

· zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času (domy dětí a mládeže);

· soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele;

· akcí pořádaných těmito školami a školskými zařízeními pro žáky a studenty, jako jsou např. zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy, školy v přírodě, výměnné pobyty. V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit.

Zákaz se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celého vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel školy.

Nově vydaná opatření k aktuálnímu nouzovému stavu na území České republiky s sebou přináší i významná omezení pro případné aktivity v rámci doplňkové činnosti škol a školských zařízení – především se zákazy a omezení budou dotýkat pronájmů prostor školy/školského zařízení – tj. zejména učeben, odborných pracovišť, tělocvičen, bazénů, fitness, posiloven (obecně uzavřených sportovišť) a prostor, kde může docházet k vyšší koncentraci osob, a to s účinností od pátku 13. 3. 2020 6:00 hodin.

Usnesení vlády se výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, avšak zřizovatel se rozhodl všechny mateřské školy v Benešově od 16.3.2020 uzavřít.

Dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou vyhlášením nouzového stavu dotčena.

Nově vydaná opatření se týká MUD- od 13.3.2020 je uzavřeno

Mgr. Ivana Kárová

Vedoucí Odboru školství, kultury a sportu